Nieuws van cliëntenraad Mindfit  2e kwartaal 2021

Werving nieuwe leden 

De raad streeft onverminderd naar een bredere bezetting. De werving hiervoor vindt plaats zowel elektronisch op de website als via vragenlijsten (CQi), affiches, folders en de Diverce en sinds kort met een vacature op de site van de Dimence Groep en via Indeed (zie verderop in Diverce). 

Eén en ander wordt ondersteund door de prettige samenwerking met de communicatiemedewerker van Mindfit.  

Feit blijft dat succesvolle werving zich beperkt tot de Mindfit-clientèle van chronisch stabiele mensen (25%). Daarentegen is de vijver met cliënten jaarlijks in totaal zo’n 12.000 mensen groot. Daar zouden toch belangstellenden voor de cliëntmedezeggenschap onder te vinden moeten zijn. 

De raad ondersteunt de werving binnenkort met een promotiefilmpje.  

Mindfit 

Ondanks corona zijn de cijfers van Mindfit in 2020 positief ten opzichte van de begroting. Ook bij Mindfit is er sprake van personeelstekorten. Het strategische personeelsplan ‘Salland United’ van de Raad van Bestuur schept vertrouwen in de toekomst.  

De raad is verheugd dat de systematiek van DSM-diagnoses binnenkort verlaten gaat worden en dat er hopelijk verbeteringen voor de cliënten geïntroduceerd gaan worden middels het ‘Zorg Prestatie Model’.  

Mindfit is in feite een cluster van (lokale) kringen met een werkgebied dat zich uitstrekt over Overijssel, Gelderland en Utrecht. De raad gaat zich inzetten om beter zicht te krijgen in het wel en wee van de kringen. Ook de centrale maandrapportage van directie draagt daar aan bij. 

De raad wacht de ontwikkelingen van een Centrale Cliëntenraad Dimence Groep af. Zodra er een samenwerkingsovereenkomst met de Raad van Bestuur ligt, kan de raad aan de slag met vernieuwing van de huidige samenwerkingsovereenkomst en het huishoudelijk reglement.  

Directie 

De samenwerking met de professionals van Mindfit is verbeterd, onder andere door de instelling van een werkgroep ‘Huisstijl’ en een werkgroep ‘Public Relations’. Voor de toekomst ziet de raad met vertrouwen uit naar meer adviesvragen vanuit de directie. Zo zullen de leden zich meer serieus genomen voelen. 

Tenslotte wordt met belangstelling gevolgd worden hoe de ‘digitale klantreis’ vormgegeven gaat worden. Voorzien wordt een breder aanmeldproces, het afspraken maken en rapporteren door de cliënt zelf. Om dit proces zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen, is een link met het Dimence Groep-initiatief ‘DG Connected’ voorzien. 

Heico Klumpen (voorzitter)